Slovník

Abecední seznam slov

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 

Nejhledanější slova

Stupeň závislosti osoby

Stupeň závislosti na pomoci jiné osoby určuje míru samostatnosti a soběstačnosti osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Určení stupně závislosti předchází přiznání příspěvku na péči. Při posuzování stupně… více

Předčasný důchod

Předčasný důchod dává možnost občanům, kteří v předdůchodovém věku přijdou o práci, odejít do starobního důchodu dříve než stanoví zákon. Možnost odejít do důchodu ještě před dosažením důchodového věku platí pro ty… více

Informativní osobní list důchodového pojištění

Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP) představuje možnost, jak zjistit doby pojištění, náhradní doby pojištění, vyloučené doby a vyměřovací základy v jednotlivých letech z evidence ČSSZ. Občané… více

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce je typ pracovní smlouvy používaný ke krátkodobému pracovnímu poměru. Důležitý je přitom rozsah práce, na který se DPP uzavírá. V § 75 zákoníku práce je stanoveno, že rozsah práce u DPP… více

Starobní důchod

Starobní důchod je vyplácen ze státního důchodového systému. Občan na něj získá nárok při splnění základních dvou podmínek: dosáhne důchodového věku a splní potřebnou dobu důchodového pojištění. Starobní důchod na… více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je součástí daňové soustavy České rebuliky. Patří mezi daně přímé. Je upravena zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Poplatníkem této daně je fyzická osoba, která má na… více

Nominální hodnota

U akcií udává nominální hodnota podíl na základním kapitálu akciové společnosti, který připadá na jednotlivou akcii. Suma nominálních hodnot - akciový kapitál - odpovídá základnímu kapitálu. V Německu je nyní minimální… více

Doba důchodového pojištění

Důchodové pojištění je součástí sociálního pojištění placeného zaměstnanci i podnikateli. Pro výpočet a stanovení starobního důchodu je třeba splnit určitou dobu důchodového pojištění. Dobu důchodového pojištění lze… více

Termínovaný vklad

Termínovaný vklad představuje jednorázový vklad na bankovní účet, na kterém se po určitý čas (termín) vložené peníze úročí příslušnou úrokovou sazbou. Tato sazba může být pevná (fixní) nebo pohyblivá (variabilní). Pevná… více

Slevy na dani

Slevy na dani jsou zákonem vymezené prostředky, kterými si daňový poplatník může snížit výši vypočtené daně.  Slevy na dani se uplatňují se na již vypočtenou daň. Na rozdíl od položek odečitatelných od základu… více

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je typem pracovní smlouvy na zkrácený úvazek a je upravena v § 76 zákoníku práce. Lze jí uzavřít výlučně písemně, kdy obě strany obdrží jednu kopii dohody. Roční rozsah hodin není v… více

Žádost o důchod

Žádost o důchod podává občan na místně příslušné správě sociálního zabezpečení a lze ji sepsat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání. Termín odchodu do důchodu je individuální záležitostí. Při splnění… více

Invalidní důchod

Invalidní důchod je důchodem, o který může občan požádat podkud poklesly jeho pracovní schopnosti a také splnil potřebnou dobu pojištění. Nárok na invalidní důchod vznikne i v případě, že k invaliditě došlo následkem… více

Kmenová akcie

Akcie ("běžná akcie"), s níž nejsou spojena žádná zvláštní práva. Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, jejím zisku, likvidačním zůstatku při zániku, a další práva a povinnosti stanovená… více

Odkupné

Odkupné je částka, kterou vyplatí pojišťovna klientovi při předčasném ukončení pojistné smlouvy. Výše odkupného se stanoví pojistně matematickými metodami jako určitá část z celé kapitálové hodnoty. Pojmy odkupné a… více

Daňový bonus

Daňový bonus je termín, kterým je označována situace, kdy je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daňová povinnost, Jinými slovy daňový bonus je vzniklý rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a daňovou povinností, kdy… více

RPSN

Roční procentní sazba nákladů (RPSN) je jeden z ukazatelů, podle kterého lze určit nákladovost úvěru. Výhoda spočívá v tom, že díky RPSN lze jednoduše a objektivně porovnat několik různých úvěrových produktů, neboť… více

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je pojištění, které slouží pro úhradu základní zdravotní péče a je povinné pro každého občana ČR. Za zaměstnance platí zdravotní pojištění zaměstnavatel, za děti, důchodce, studenty a nezaměstnané… více

Stupně invalidity

Stupeň invalidity určuje o kolik poklesla pracovní schopnost člověka. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních… více

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)

Euribor byl zaveden 1. ledna 1999 jako nová evropská referenční úroková sazba. Euribor nahrazuje všechny tuzemské referenční úrokové sazby evropských účastnických států (např. Fribor v Německu) s výjimkou londýnského… více