Slovník

Slova podle písmene S

Štěpení akcií

Při štěpení akcií například v poměru 1:10 získává akcionář za jednu akcii deset nových akcií, aniž by musel vykonat protislužbu. Podíl jedné akcie na základním kapitálu se ovšem zmenšuje podle poměru štěpení. U akcií s… více

Širokopásmový certifikát

Je-li kurz akcie, která je základem pro splatnost certifikátu, uvnitř širokého pásma, dostává vkladatel akcii plus hotovostní vyrovnání ve výši rozdílu mezi kurzem a spodní hranicí. Je-li kurz pod širokým pásmem,… více

Spolkový future

Se spolkovým future se obchoduje na Eurex®. Základem kontraktu je fiktivní půjčka, vypočítávaná z koše dodavatelných půjček, s kupónem 6 procent. Zbývající doba splatnosti dodavatelné půjčky se pohybuje mezi 8,5 a… více

Splatnost

Splatnost představuje poslední možné datum, k němuž může být proveden opční list. Poslední obchodní den je zpravidla několik dní před tímto datem, takže následně je už možné jen smlouvání s emitentem. V podmínkách… více

Stanovení pevné ceny

U stanovení pevné ceny se emisní cena stanovuje na základě fundamentálního zhodnocení podniku s ohledem na burzovní zhodnocení srovnatelných podniků a na základě všeobecné situace na trhu a zveřejňuje se v prodejním… více

Sběrná úschova cenných papírů

Při sběrné úschově cenných papírů se cenné papíry uschovávají odděleně podle druhů u sběrné banky cenných papírů (v Německu je to Clearstream Banking a.s., Frankfurt). Depotní zákazník je spoluvlastník sběrného stavu… více

Snížení kapitálu

Snížením kapitálu se kapitál zpětně vyplácí akcionářům nebo se vyrovnává pasivní bilance společnosti. Rozlišuje se mezi řádným snížením kapitálu, zjednodušeným snížením kapitálu a snížením kapitálu stažením akcií.… více

Splatnost (Opční listy)

Opční právo ovšem obvykle propadá několik dní před koncem splatnosti opčního listu; zároveň končí burzovní obchod. více

SDAX

SDAX® vznikl 21. 6. 1999. Zahrnuje 50 největších podniků podle tržní kapitalizace a burzovního obratu klasických odvětví v segmentu Prime standard FWB® Frankfurtské burzy cenných papírů pod hodnotami MDAX®.… více

SMAX

SMAX (Smallcap index) byl zaveden Německou burzou a.s. 26. dubna 1999 jako "značka kvality" pro smallcaps. O přijetí podniku do segmentu kvality rozhoduje Německá burza. Předpokladem je listing podniku na… více

SWAP

U čistého úrokového swapu si dva dlužníci různé bonity vyměňují povinnosti platby úroků. Tyto povinnosti znějí na tutéž měnu. Je podstatné, že úroky, které mají být splaceny na stejnou výchozí cenu, podléhají různým… více

Seed fáze

Seed fáze je první fází založení podniku. Vyznačuje se prosazením obchodní myšlenky, vytvořením obchodního konceptu a výrobou prvních prototypů. Zakladatelské podniky mají v této fázi většinou vysokou kapitálovou… více

Sekundární trh

Na sekundárním trhu se obchodují již vydané cenné papíry. Důležitými vlastnostmi sekundárního trhu jsou vysoká likvidita a transparentnost. více

Short position

Investor si po složení zálohy půjčuje prostřednictvím obchodníka cenné papíry u nichž očekává pokles ceny. Cenné papíry ihned prodá na trhu a čeká na pokles ceny. Pokud byl odhad investora správný, a cena klesla,… více

Spread

Rozpětí mezi nabídkovou a poptávkovou cenou. Čím užší je rozpětí mezi nabídkou a poptávkou (tedy čím menší je procentní číslo), tím jednotnější je odhad účastníků trhu ohledně hodnoty akcie. Rozpětí mezi nabídkou a… více

Squeeze out

V Německu musí většinový akcionář disponovat pro squeeze out více než 95 procenty podílů. více

Standardní odchylka

Na základě standardní odchylky lze - nezávisle na vývoji trhu - odhadnout ziskový a ztrátový potenciál akcie. Přitom se předpokládá, že hodnoty vztažené k minulosti mají platnost i pro budoucí vývoje. Protože ukazatel… více

Startup fáze

Zakládající podniky mají v této fázi většinou vysokou kapitálovou potřebu, protože ještě nejsou generovány žádné obraty.   více

Startup podnik

Startup podniky se ještě nacházejí ve výstavbě a své produkty ještě ve velkém rozsahu nesvěřily trhu. více

Stop buy objednávka

Při stop buy objednávce se kupuje cenný papír, jakmile kurz překročil určitou hranici. Motivem pro to může být, že vkladatel chce akcii koupit teprve tehdy, když ji na burze "objevili" jiní investoři, nebo… více

Stop loss práh

Stop loss práh u pákových produktů představuje jakési varování vkladateli. Když základní hodnota tuto bariéru překročí, případně jí nedosáhne, knock out list sice ještě nepropadá, zřetelně ale ztrácí na hodnotě.… více

Stop sell objednávka

Objednávka vstupuje v platnost jen tehdy, když se hodnota obchoduje za stop cenu, nebo pod ní. Pak se stává prodejní objednávkou "nejlépe". Je-li stop sell objednávka nasazena k omezení ztrát, označuje se také… více

Switch

U switche se prodávají cenné papíry, jejichž vyhlídky jsou posuzovány jako špatné. Výnosy se potom investují do vkladů, jejichž vyhlídky jsou odhadovány jako lepší. Tento nákup a prodej se odehrává současně mezi dvěma… více

Směnný kurz

Směnný kurz udává, kolik peněz je třeba zaplatit za jednu jednotku jiné měny jako výchozí měny (např. domácí měny). Směnný kurz se zpravidla tvoří skrze nabídku a poptávku. Může však být také fixovaný. Například mexické… více

Slevy na dani

Slevy na dani jsou zákonem vymezené prostředky, kterými si daňový poplatník může snížit výši vypočtené daně.  Slevy na dani se uplatňují se na již vypočtenou daň. Na rozdíl od položek odečitatelných od základu… více

Sociální pojištění

Sociální pojištění je vžitý název používaný pro odvody pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Toto pojistné musí platit jak zaměstnanci, tak také osoby samostatně výdělečně… více

Spořicí účet

Spořicí účet je oblíbeným bankovním produktem, protože v sobě kombinuje výhody termínovaného vkladu a běžného účtu. Z jednoho si bere zajímavé zhodnocení, z toho druhého pak likviditu vložených finančních prostředků.… více

Spotřební daně

Spotřební daň je součástí daňového systému ČR a patří spolu s DPH mezi tzv. nepřímé daně. Tyto daně mají největší podíl na plnění státního rozpočtu.  Zákon o spotřebních daních vymezuje jako spotření daně daň z… více

Silniční daň

Silniční daň je součástí daňového systému ČR a patří mezi tzv. majetkové daně. Silniční daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb., který vymezuje předmět daně jako silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která… více

Státní příspěvek penzijního spoření

Státní příspěvek penzijního spoření je vyplácen státem účastníkům penzijního spoření - doplňkového penzijního spoření v účastnický fondech a také v transformovaných fondech. Státním příspěvkem podporuje stát občany ve… více

Starobní důchod

Starobní důchod je vyplácen ze státního důchodového systému. Občan na něj získá nárok při splnění základních dvou podmínek: dosáhne důchodového věku a splní potřebnou dobu důchodového pojištění. Starobní důchod na… více

Stupně invalidity

Stupeň invalidity určuje o kolik poklesla pracovní schopnost člověka. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních… více

Sociální služby

Sociální služby jsou specializované činnosti, které mají pomoci člověku řešit jeho nepříznivou sociální situaci. Zákon o sociálních službách č.108/2006 Sb. má chránit práva a oprávněné zájmy lidí, kteří jsou oslabeni v… více

Stupeň závislosti osoby

Stupeň závislosti na pomoci jiné osoby určuje míru samostatnosti a soběstačnosti osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Určení stupně závislosti předchází přiznání příspěvku na péči. Při posuzování stupně… více