Slovník

Slova podle písmene R

Registrace cenných papírů na burze

O registraci cenného papíru rozhoduje na FWB® Frankfurtské burze cenných papírů registrační místo (úřední trh), nebo registrační výbor (regulovaný trh). Předpoklady pro registraci se mění podle segmentu trhu.… více

Regulovaný trh

Regulovaným trhem s investičními nástroji se rozumí trh: a)     který má stanovená pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování, b)     na němž se obchoduje pravidelně, c) … více

Ředění kapitálu

Vydáváním gratis akcií nebo mladých akcií se zvyšuje akciový kapitál společnosti při trvající hodnotě podniku. Tím se snižuje vnitřní hodnota akcie a tím podíl původního akcionáře na podniku. Aby se zabránilo ředění… více

Ručení za prospekt

Kupující cenného papíru má u prokázaných chybných údajů na prospektu právo vrátit cenné papíry emitentovi nebo konsorciální bance. Emisní cena spolu s náklady, které mu vznikly při nákupu, se mu uhradí. Pokud cenné… více

Realtime kurz

Kurz vybraného investičního nástroje je zveřejněn bez časového zpoždění. K těmto kurzům mají přístup obchodníci s cennými papíry. Data zveřejňovaná na internetových stránkách burz a zpravodajských serverů jsou zpožděna… více

Rentabilita

Rentabilita měří poměr zisku k vloženému kapitálu, případně k obratu. Hovoří se o kapitálové rentabilitě, případně o obratové rentabilitě. Rentabilita vkladu v cenných papírech se vypočítává z aktuální hodnoty kurzu… více

Repo obchod (Repurchase agreement)

Repo obchody se uzavírají především mezi bankami. Obstarávají si tím přechodně likvidní prostředky.   více

Rozpětí

Rozpětí mezi nabídkou a poptávkou se zveřejňuje v otevřené knize objednávek v Xetra® a vyvolává se v prezenčním obchodu. Čím užší je rozpětí mezi nabídkou a poptávkou (tedy čím menší je procentní číslo), tím… více

Růstový trh

Růstové trhy mohou být celá národní hospodářství (např. emerging markets) nebo jednotlivá odvětví (např. telekomunikace, technologie). Tyto trhy mají nadprůměrné růstové hodnoty a vyhlídky. více

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je jednou z dávek státní sociální podpory. Tato dávka je určena pro osoby, které po celý kalendářní měsíc řádně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině do 4 let věku. Příspěvek lze poskytovat… více

RPSN

Roční procentní sazba nákladů (RPSN) je jeden z ukazatelů, podle kterého lze určit nákladovost úvěru. Výhoda spočívá v tom, že díky RPSN lze jednoduše a objektivně porovnat několik různých úvěrových produktů, neboť… více