Slovník

Slova podle písmene K

Kniha akcií

Emitenti akcií na jméno mají povinnost vést akciový registr. Akciový registr vyjadřuje aktuální akcionářskou strukturu a její změny. Akcionáři mají právo do akciového registru nahlédnout. synonymum: Akciový registr více

Krytý opční list

Covered warrants jsou podskupinou naked warrants. Nevydává je většinou samotná akciová společnost, nýbrž emisní dům. Při provozování covered warrants zůstává vlastní kapitál akciové společnosti nezměněn. více

Klouzavý průměr

Klouzavé průměry se vypočítávají při analýze akciových trendů z kurzovních dat posledních 30, 90 nebo 200 dnů. Kontinuální průměrné hodnoty uhlazují krátkodobé pohyby kurzu, takže lze rozpoznat dlouhodobý trend cenného… více

Kapitálový trh

Skrze kapitálový trh získávají podniky a stát prostředky pro dlouhodobé investice. Ke kapitálovému trhu patří především trhy akcií, rent a emisí. Na organizovaném kapitálovém trhu je obchodování s cennými papíry pod… více

Kompenzační obchod

V Německu se banky dobrovolně podrobily burzovnímu tlaku, takže kompenzační obchody jsou povolené jen tehdy, když si to zákazník výslovně přeje. více

Konjunkturální indikátory

Z časového průběhu lze usuzovat, v kterém bodě se nachází konjunktura a jakým směrem se přibližně bude vyvíjet národní hospodářství. Indikátory konjunktury se dělí na rané indikátory, prézentní indikátory a pozdní… více

Konsorcialní banka

Konsorcialní banky podporují emitenty při emisi cenných papírů. Spolu s emitentem přebírají ručení za prospekt. více

Konsorcium

Konsorcium se skládá z více právně a hospodářsky samostatných podniků (společníků) a je pod vedením jednoho nebo více vedoucích konsorcia. Konsorcia se vytvářejí kvůli řešení větších úkolů financování, jako je… více

Kontinuální obchod

U průběžného obchodu se kurzy cenných papírů stanovují podle situace objednávky k nejbližšímu možnému časovému okamžiku. Na základě minimální uzavírací velikosti jedna se v kontinuálním obchodě obchoduje už od jedné… více

Koeficient korelace

Korelační koeficient může mít hodnotu mezi -1 a +1. Má-li akcie koeficient korelace k indexu +1, mění se kurz akcie vždy přesně o tutéž procentní sazbu jako index. V tomto speciálním případě je beta faktor akcie jedna.… více

Kupon

Akcie nebo dluhopis je vybaven kuponovým archem. Skládá se z jednotlivých kuponu a obnovovacího listu. Jednotlivé kupony opravňují vlastníka, aby u banky uplatnil své nároky na dividendy a úroky, jež vyplývají z cenného… více

Kurzovní pokyny

Kurzovní pokyny se zveřejňují spolu s kurzem a udávají, v které obchodní fázi byl kurz stanoven. Na rozdíl od kurzovních dodatků nejsou pokyny zakotveny v burzovním řádu.     více

Kurzovní makléř

Přísahou zavázaný burzovní makléř, který provádí nákupy a prodeje na cizí a vlastní účet. Kurzy pro jím ošetřené cenné papíry v úřadním obchodě se stanovují na základě nákupních a prodejních objednávek. více

Kurzovní skok

Skoky kurzu se tvoří zvlášť tehdy, je-li obchod s akcií přerušen. Hodnocení akcie se pak může v nejkratším čase změnit. Při delším přerušení mohou všichni účastníci trhu zpracovávat nejnovější informace a akcii znovu… více

Kurzovní hodnota

Kurzovní hodnoty se publikují podle druhu cenného papíru buď pomocí záznamu v kusech nebo v procentech: Hodnota kurzu je směrodatná pro daňové ohodnocení cenného papíru. více

Kniha objednávek

V knize objednávek se shromažďují, staví před sebe a spojují objemy a ceny nákupních a prodejních objednávek pro určitý obchodní instrument. Kniha objednávek tak slouží jako pomocný prostředek v aukčním obchodu při… více

Kvóta

Závazné, limitované nákupní a prodejní objednávky, které ukládá designated sponsor nebo emitent opčního listu do elektronického systému Xetra®, aby zvýšil likviditu v cenném papíru. více

Kmenová akcie

Akcie ("běžná akcie"), s níž nejsou spojena žádná zvláštní práva. Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, jejím zisku, likvidačním zůstatku při zániku, a další práva a povinnosti stanovená… více

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění (KŽP) v sobě zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití. Pojistník si samozřejmě může navolit i další připojištění dle svých potřeb. Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady… více

Kapitálová hodnota

Kapitálová hodnota je tvořena z části pojistného placeného klientem (celkové výše spořící složky) a z podílů na zisku (zhodnocení), které připisuje pojišťovna; jedná se o úhrn peněžních prostředků, které dostane… více