Slovník

Slova podle písmene C

CDAX

Composite DAX® (CDAX®) existuje od 17.9.1993 a je vypočítáván jako kurzovní a performance index Německou burzou. Základem výpočtu je 30. 12. 1987 s hodnotou 1 000 bodů. Historická časová řada sahá až do roku 1970. více

Call opce

Anglické označení pro "kupní opci" je "call". Kupující získává právo - avšak nikoli povinnost - nakupovat během doby splatnosti nabízené cenné papíry (základní hodnotu) za stanovených podmínek (fyzické dodání). Nárok na… více

Cap (investiční a pákové produkty)

U diskontního certifikátu vyčísluje cap horní hranici, k níž jeho vlastník participuje na kurzovním zisku základní hodnoty. více

Cashflow

Cashflow je bilanční ukazatel, který dává informaci o finanční síle podniku. Vypočítává se z ročního přebytku s připočtenými odpisy a ze změn dlouhodobých rezerv a daní z výnosu a příjmu. více

Chart (graf)

Charts (grafy) znázorňují kurzy cenných papírů v určitém časovém údobí v přehledných a srozumitelných diagramech. Vývoje kurzů tak lze rychle vyčíst. Grafy jsou základem technické analýzy cenných papírů. Budoucí vývoje… více

Chart analýza

Chart analýza se pokouší pomocí historických dat odhadovat budoucí vývoj kurzu cenných papírů. Pro odvození krátkodobých vývojů trendů používá chart analýza opakující se grafické útvary (např. M-forma, V-forma, forma… více

Clearing

Clearing zjišťuje bilaterální netto dluh nakupujícího a prodávajícího z burzovní transakce. Tohoto úkolu se ujímá zpravidla centrální instituce, takzvaný clearingový dům. Po ukončení obchodního dne sděluje clearingový… více

Commodity futures

Při uzavření komoditního futures se kupující a prodávající zavazují např. odebrat/dodat surovinu při splatnosti kontraktu za pevně stanovenou cenu. Prvními termínovými tržními obchody byly commodity futures: už před… více

Covered warrant

Covered warrants jsou podskupinou naked warrants. Nevydává je většinou daná akciová společnost, nýbrž emisní dům. Při provádění covered warrants zůstává vlastní kapitál akciové společnosti nezměněn. synonymum: Krytý… více

Creation

Takzvaný creation/redemption-file ukazuje pravidelně nákupy a prodeje indexového fondu. Tak zůstává struktura portfolia fondu pro vkladatele transparentní. opak: Redemption více

Cizí emise

Při cizí emisi využívá emitent již existující obchodní vztahy emisní banky k vkladatelské veřejnosti a její vybudovaný systém odbytu pro umístění cenných papírů. Emisní banka přebírá zpravidla cenné papíry od emitenta… více

Cenné papíry

Cenné papíry jsou například akcie, dluhopisy, hypoteční zástavní listy, podílové listy otevřených podílových fondů, ETF (indexové fondy), investiční certifikáty apod.     více

Čára odporu

Čára odporu označuje úroveň kurzu, které už bylo dosaženo v minulosti, ale která nebyla překonána. To je způsobeno především psychologickými faktory, protože v tomto bodě nastává zvýšené vybírání zisku a na základě … více

Časová hodnota (opční listy)

Časová hodnota zohledňuje pravděpodobnost kurzovních výkyvů základní hodnoty až ke splatnosti opčního listu. Je tedy něco jako "přirážka za nejistotu". Výše časové hodnoty je kritériem pro hodnocení opčního listu.… více

Centrální banka

Centrální banka je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. V České republice jde o Českou národní banku (ČNB). Dosažení a udržení cenové stability, tj. nízkoinflačního prostředí v ekonomice, je trvalým… více

Certifikát

Majitel certifikátu participuje například přímo na vývoji kurzu indexu (indexový certifikát), nebo nějakého speciálně sestaveného koše akcií (basket certifikát). I když se certifikáty většinou vztahují na akcie, nebo… více

Cyklické akcie

Tyto akcie citlivě reagují na hospodářský vývoj. V případě ekonomického rozmachu rostou výnosy těchto podniků. Investoři spekulují na růst cen těchto akcií.     více

Cestovní náhrady

Cestovní náhrady jsou definovány jako náhrady výdajů při pracovních cestách, při jiných změnách místa výkonu práce, při přijetí do zaměstnání a při přidělení k výkonu práce v zahraničí. Řeší je tak každý zaměstnavatel,… více