Slovník

Slova podle písmene P

Překlenovací kapitál

V souvislosti s financováním prostřednictvím rizikového kapitálu to znamená, že se podniku dá kapitál k financování vstupu na burzu. Investiční a emisní banky dávají podnikům k dispozici překlenovací kapitál (bridge… více

Princip aukce

Princip aukce umožňuje, aby se prosadili na straně poptávky investoři s nejvyšší kupní nabídkou a na straně nabídky účastníci trhu s nejnižší prodejní nabídkou. Zprostředkovatel obchodu není pro nalezení ceny nezbytně… více

Provádění (opční listy)

Opční právo může být prováděno u americké opce každý bankovní pracovní den během celé doby splatnosti. U evropské opce je provádění možné jen na konci doby splatnosti. Emisní podmínky mohou provádění opčního práva… více

Prováděcí lhůta (opční listy)

Po uplynutí prováděcí lhůty emitent zpravidla provádí hotovostní vyrovnání. Opční list se stává bezcenným. U některých opčních listů je stanoveno automatické provádění na konci prováděcí lhůty. více

Přerušení záznamu kurzu

Cenné papíry obchodované na regulovaném trhu mohou být dočasně vyřazeny z obchodování. O vyřazení rozhoduje vedení burzovního obchodu. Přerušení kurzu signalizuje vkladatelům, že u cenného papíru nastaly nebo se… více

Prospekt pro burzovní registraci

Prodejní prospekt obsahuje všechny podstatné informace o cenném papíru, emitentovi, podnikové struktuře, finanční situaci, obchodní činnosti a o všech orgánech a společnostech, účastnících se na emisi. Za správnost… více

Prodej blanko

Při prázdném prodeji spekuluje prodejce, že může získat cenné papíry, případně zboží, které má být dodáno, v okamžiku plnění pod jeho prodejní cenou. Rozdíl mezi prodejním a nákupním kurzem mu zůstává jako zisk,… více

Prodejní kurz

Účastník trhu zveřejňuje prodejní kurz záznamem do knihy objednávek elektronického obchodního systému, zřídka vyvoláním na parketu. U vkladových a pákových produktů tento prodejní kurz stanovují emitenti. více

Počítačová burza

Počítačová burza je obchodní systém, v němž se přes elektronický systém provádí zadání objednávky a její předání, spojování nákupních a prodejních objednávek, jakož i stanovování cen. Většinou je do systému integrován… více

Přímá banka

Přímá banka nabízí svým zákazníkům realizaci obchodů s penězi i cennými papíry 24 hodin denně za výhodných podmínek, avšak většinou bez poradenských služeb. Tak může do značné míry upustit od zaměstnávání… více

První kurz

Kurz průběžného záznamu při začátku burzy (počáteční, otevírací kurz). Není-li stanoven žádný počáteční kurz, zní záznam - (pomlčka) s eventuálním taxovaným údajem o kurzu. více

Pevně úročené cenné papíry

Dluhopisy vydává stát, municipality i podniky a jsou prodávány přes banky. Slouží emitentovi k dlouhodobému financování prostřednictvím cizího kapitálu. Nejdůležitějšími znaky půjčky jsou: splatnost, platba úroků a… více

Podílový fond

Podílové fondy jsou nástrojem kolektivního investování. Drobní investoři nakupují podílové listy fondů a podílejí se na výnosech portfolia fondu. Za správu fondu je odpovědný portfolio manažer, který v souladu se… více

Průběžný obchod

U průběžného obchodu se kurzy cenných papírů stanovují vždy podle jejich stavu zakázky k nejbližšímu možnému časovému okamžiku. Na základě minimální uzavírací velikosti jedna se v kontinuálním obchodě obchoduje už od… více

Poplatkový řád burzy

Na burze se poplatky vybírají například za registraci k účasti na burzovním obchodu, za registraci cenných papírů k obchodování na burze a za jejich uvedení na burzu. Poplatkový řád burzy vydává burzovní rada a povoluje… více

Peněžní trh

Přes peněžní trh mohou banky nebo velké průmyslové podniky přijímat vklady se splatností až dvanáct měsíců. To zajišťuje likviditu bank a hospodářství. Podle splatnosti se rozlišuje mezi denními penězi ("Overnight… více

Praní špinavých peněz

Jako "špinavé peníze" se označují finanční prostředky, které byly získány z trestné činnosti (např. prodej zbraní, drog, daňové podvody). Praní špinavých peněz je proces, ve kterém má být zastřen původ peněz.… více

Průmyslová skupina

Podniky lze řadit do jednotlivých odvětví a sektorů. Nejznámější jsou klasifikace GICS (od MSCI a S&P) a ICB (od DJ a FTSE). Například klasifikace GICS čítá 10 sektorů, 24 odvětvových skupin, 68 odvětví a 154… více

Pokladní burza

V Německu činí tato doba dva burzovní dny. Obchodování na pokladním trhu na FWB® Frankfurtské burze cenných papírů se provádí jak na tradiční prezenční burze, tak i v elektronickém obchodním systému Xetra. opak:… více

Pokladní kurz

V praxi je tento pojem chápán v užším smyslu a je ztotožňován s jednotným kurzem. Pro akcie se pokladní kurz už nevypočítává. opak: Termínový kurz více

Pokladní trh

Dílčí trh na burze, v němž se uskutečnění obchodu - tedy dodání, odběr a zaplacení - musí odehrát během krátké doby po uzavření obchodu. V Německu činí tato doba dva burzovní dny. Obchodování na hotovostním trhu na FWB… více

Práh knock out

Prahy knock out u pákových produktů představují bariéru. Když základní hodnota tuto bariéru překročí, případně jí nedosáhne, propadá list knock out a je bezcenný. Mnohé knock out listy mají navíc zabudovány práh stop… více

Prázdný prodej

U prázdného prodeje prodejce spekuluje, že může získat dodávané cenné papíry, případně zboží v okamžiku plnění pod jejich prodejní cenou. Rozdíl mezi prodejním a nákupním kurzem mu zůstává jako zisk, případně ztráta. … více

Poslední cena

Poslední cena představuje naposledy stanovený kurz. Zpravidla to je kurz, za kterého vznikl obchod a pak byl proveden. Ve výjimečných případech se přitom jedná o taxy. Kurzovní dodatky udávají přesné informace, jak… více

Princip největšího počtu transakcí

Pro určení jednotného kurzu, otevíracího kurzu a závěrečného kurzu se používá princip největšího počtu transakcí. Užívá se také při aukci v elektronickém obchodu. Nákupní a prodejní objednávky se shromažďují v knize… více

Paasche index

Cenový index odpovídá na otázku, o kolik procent je aktuální portfolio dražší, případně levnější, než bylo v základním období. Indexová hodnota vykazovaného období je přímo srovnatelná jen s hodnotou základního období,… více

Parketová burza

Primárními komunikačními formami na prezenční burze jsou řeč a gesta; objednávky se spojují skrze zavolání a gestikulaci (veřejné vyvolání). Podle zvyklostí parketové burzy postačují pro právní účinnost obchodu mluvené… více

Performance index

Důležité akciové a dluhopisové indexy Německá burza vypočítává jako kurzovní a performance indexy. Dividendové a jiné platby akcionářům se při počítání akciového performance indexu znovu investují do fiktivního… více

Prémie

Výše opční ceny se určuje vnitřní hodnotou opce a časovou hodnotou. K početnímu určení férové opční ceny se zpravidla užívají hodnotící modely pro opční ceny, jako je Black-Scholes model. Opční cena se označuje také… více

Prezenční burza

Na prezenční burze se přímo na parketu střetávají obchodníci. Charakteristická je osobní komunikace mezi účastníky trhu. S rozvojem elektronického obchodování prezenční burza silně ztratila na významu. více

Premium margin

Premium margin se vypočítává denně pro všechny opce, jejich kupci zaplatili opční prémii v plné výši. Vede-li změna kurzu základní hodnoty k nárůstu nákladů na vyrovnání, má pasivní kontrahent povinnost doplnit premium… více

Primární trh

Na primárním trhu nabízejí emitenti své cenné papíry prvním majitelům. Cenné papíry se zde neprodávají ani nekupují, ale vydávají. Podle platného zákona se hovoří o cenném papíru až v okamžiku jeho vydání prvnímu… více

Prime Standard

Registrace k Prime standard předpokládá splnění následujících požadavků na transparentnost: čtvrtletní zprávy; mezinárodní vyúčtovací standardy podle IAS nebo US-GAAP; předložení podnikového kalendáře; alespoň jednu… více

Prospekt

Prodejní prospekt obsahuje všechny podstatné informace o cenném papíru, emitentovi, struktuře podniku, finanční situaci, obchodní činnosti a všechny orgány a společnosti podílející se na emisi. Za správnost obsahu je… více

Provize

Investoři platí bankám a obchodníkům za každou objednávku cenného papíru poplatek za předání objednávky, zpracování objednávky a realizaci objednávky, jakož i za vydržování služebních míst na prezenčních burzách. … více

Put (opční listy)

Kdo kupuje put, očekává, že během splatnosti opčního listu klesá cena základní hodnoty. Proto získává právo prodat během splatnosti (americká opce) nebo na konci splatnosti (evropská opce) určitý počet základní hodnoty… více

Pojištění rizika (opční listy)

Vkladatel, který například očekává klesající akciové kurzy, může svůj akciový depot pojistit koupí put opčních listů. Put opční list jej opravňuje prodat své akce po čase stanoveném v opčním listě, nebo po něm, např. za… více

Pasivní kontrahent

Pasivní kontrahent dodává při provádění opce buď peníze nebo cenné papíry. Za svou "pasivitu" získává jako odměnu opční cenu. Podle druhu opce se rozlišuje pasivní kontrahent v penzích a pasivní kontrahent v… více

Podnikový koncept

V podnikovém konceptu načrtává podnik svůj obchodní model a svoje střednědobé cíle. Podnikový koncept slouží v prvé řadě cizím dárcům kapitálu - zvláště venture capital společnostem - k tomu, aby zhodnotili obchodní… více

Propadnutí (opční list)

více

Prodej à découvert

Při prodeji à découvert spekuluje prodejce, že může získat cenné papíry, případně zboží, které má být dodáno, v okamžiku plnění pod jeho prodejní cenou. Rozdíl mezi prodejním a nákupním kurzem mu zůstává jako zisk,… více

Prodejní opce

Kdo kupuje put, očekává, že během splatnosti opčního listu cena základní hodnoty klesne. Proto získává právo prodat během splatnosti (americká opce) nebo na konci splatnosti (evropská opce) určitý počet základní hodnoty… více

Prodejní prospekt

Prodejní prospekt obsahuje všechny podstatné informace o cenném papíru, emitentovi, podnikové struktuře, finanční situaci, obchodní činnosti a o všech orgánech a společnostech, účastnících se emise. Za správnost obsahu… více

Prioritní akcie

Akciová společnost může vedle kmenových akcií emitovat také prioritní akcie; jejich podíl na základním kapitálu však nesmí být vyšší než podíl kmenových akcií. Kmenové a prioritní akcie podniku se obchodují na burze… více

Převoditelný dluhopis

Převoditelné dluhopisy zaručují vedle výplat úroků a zpětných plateb opční právo: majitel vyměnitelného dluhopisu ji může během určité lhůty a za pevně stanovenou cenu vyměnit za akcie podniku. Výměnný kurz je zpravidla… více

Přidělení

Přesahuje-li při emisi cenných papírů po konci záznamů poptávka nabídku, přiděluje konsorciální banka se souhlasem emitenta cenné papíry. Přidělování se určuje buď losováním nebo podle klíče. Přidělovací klíč zpravidla… více

Plat

Plat je odměna za vykonanou práci. Platem jsou odměňováni zaměstnanci: státu, územních samosprávných celků (krajů a obcí), státních fondů, příspěvkových organizací, jejíž náklady na platy a odměny za… více

Platební karta

Platební karta představuje malou obvykle plastovou kartu s údaji identifikujícími jejího majitele. Je určená k bezhotovostním platbám přímo u obchodníků i přes internet a výběrům hotovosti z bankomatů (ATM = automated… více

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění představuje formu dobrovolného spoření na důchod  s podporou státu. Upravuje ho zákon č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Penzijní připojištění je od roku 2013 v… více

Předčasný důchod

Předčasný důchod dává možnost občanům, kteří v předdůchodovém věku přijdou o práci, odejít do starobního důchodu dříve než stanoví zákon. Možnost odejít do důchodu ještě před dosažením důchodového věku platí pro ty… více

Pozůstalostní důchody

Pozůstalostní důchody jsou vypláceny z důchodového systému v případě úmrtí manžela či manželky (vdovecký a vdovský důchod) nebo rodičů dítěte (sirotčí důchod). Vdovský a vdovecký důchod - Pozůstalý má na důchod nárok… více

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči náleží osobám, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby. Nárok na příspěvek na péči, postup jeho získání a jeho výši upravuje zákon č. 108/2006 Sb. o… více

Příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, kterou získá osoba jejíž příjem nedosahuje částky živobytí.  O příspěvek na živobytí lze žádat na místně příslušné pobočce úřadu práce. Nárok a… více

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je jednou z dávek státní sociální podpory, kterou stát přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Příspěvek na bydlení upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní… více

Porodné

Porodné je jednou z dávek státní sociální podpory. Porodné je dávka, kterou se matce jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte. Od roku 2011 došlo k výrazné změně v této dávce. Na porodné má… více

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je dávka sociální podpory, která má krýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Při poskytování dávky je testován příjem rodiny v předchozím kalendářním roce. Nárok na přídavek na… více

Pěstounská péče

Pěstounská péče je formou náhradní rodinné výchovy. Soud svěřuje dítě pěstounovi do péče na jeho žádost v případech, kdy se o něj vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Dítě může být svěřeno též do společné… více

Pěstounské dávky

Dávky pěstounské péče jsou určeny ke krytí nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další náklady spojené s touto péčí. Jako pěstounská péče se pro účely dávek pěstounské péče posuzuje péče o dítě poskytovaná osobou… více

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je jednou z dávek pro osoby se zdravotním postižením. Upravuje ho zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková… více

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek na zvláštní pomůcku je jednou z dávek pro osoby se zdravotním postižením a má pomoci osobám se zdravotním postižením, zlepšit jejich možnosti pohybu a soběstačnosti v běžném životě. Příspěvek na zvláštní… více

Průkaz osoby se zdravotním postižením

Osoby se zdravotním postižením mohou získatí průkaz osoby se zdravotním postižením, který jim umožňuje čerpat různé benefity. Rozlišují se tři druhy průkazu, které může osoba dle svého postižení získat. Průkaz TP… více