Prospekt

Prodejní prospekt obsahuje všechny podstatné informace o cenném papíru, emitentovi, struktuře podniku, finanční situaci, obchodní činnosti a všechny orgány a společnosti podílející se na emisi. Za správnost obsahu je zodpovědný a ručí emitent a emisní konsorcium (ručení za prospekt).

Od roku 1991 musí každý emitent cenných papírů, které byly poprvé veřejně nabízeny v tuzemsku, zveřejnit prodejní prospekt. Zveřejňovací povinnost odpadá, jsou-li cenné papíry nabízeny omezenému kruhu osob, např. jen osobám, které kupují nebo prodávají profesně nebo komerčně na vlastní nebo cizí účet cenné papíry, jako třeba kreditní instituty; nebo zaměstnancům, kteří je kupují od jejich zaměstnavatelů nebo od podniku, který je s jejich podnikem spojený.

Prodejní prospekt smí být zveřejněn teprve tehdy, když Spolkový úřad pro dohled nad finančními službami zveřejnění povolil, nebo poté, co uplynulo deset dní od doručení prodejního prospektu a zveřejnění nebylo zakázáno.

Minimální obsah prodejních prospektů upravuje nařízení o prodejních prospektech. Emitenti, žádající o registraci k úřednímu trhu, musejí vyhotovit prodejní prospekt, který vyhovuje požadavkům burzovního registračního prospektu. Obsah je stanoven burzovním zákonem a nařízením o burzovním prospektu. Úplnost všech požadovaných údajů přezkoumává registrační místo Frankfurtské burzy cenných papírů. To rozhoduje o registraci.

Prospekt, s nímž je podána žádost o registraci na Frankfurtské burze cenných papírů k úřednímu trhu, regulovanému trhu nebo novému trhu, by měl navíc obsahovat předlohy zásad going public, které byly zveřejněny 15. června 2002 a k 1. září 2002 vstoupily v platnost. Od července 2002 (Čtvrtý zákon na podporu finančních trhů) musí být prospekt dán k dispozici burze v elektronické podobě ke zveřejnění na internetu.

synonyma: Prospekt pro registraci na burze, Prodejní prospekt

Související štítky

cenný papír