Prodejní prospekt

Prodejní prospekt obsahuje všechny podstatné informace o cenném papíru, emitentovi, podnikové struktuře, finanční situaci, obchodní činnosti a o všech orgánech a společnostech, účastnících se emise. Za správnost obsahu je zodpovědný a ručí emitent a emisní konsorcium (ručení za prospekt).

Od roku 1991 musí každý emitent cenných papírů, které jsou v tuzemsku poprvé veřejně nabízeny, zveřejnit prodejní prospekt. Zveřejňovací povinnost odpadá, nabízejí-li se cenné papíry omezenému kruhu osob, např. osobám, které profesně nebo komerčně kupují nebo prodávají na vlastní nebo cizí účet cenné papíry, jako třeba kreditní instituty, nebo zaměstnancům jejich zaměstnavateli nebo podnikem, který je s jejich podnikem spojen.

synonyma: Burzovní registrační prospekt, prodejní prospekt

Prodejní prospekt smí být zveřejněn teprve tehdy, když Spolkový úřad pro dohled nad finančními službami povolil zveřejnění, nebo pokud po doručení prodejního prospektu uplynulo deset pracovních dnů, aniž bylo zveřejnění zakázáno.

Minimální obsah prodejních prospektů upravuje nařízení o prodejních prospektech. Emitenti, žádající o registraci k úřednímu trhu, musejí vyhotovit prodejní prospekt, který vyhovuje požadavkům burzovního registračního prospektu. Obsah se určuje burzovním zákonem a nařízením o burzovní registraci. Úplnost všech požadovaných údajů přezkoumává registrační místo Frankfurtské burzy cenných papírů. To rozhoduje o registraci.

Prospekt pro registraci na Frankfurtské burze cenných papírů k úřednímu trhu a regulovanému trhu by nadto měl obsahovat předlohy zásad going public, které byly zveřejněny 15. července 2002 a které vstoupily v platnost 1. září 2002. Od července 2002 (Čtvrtý zákon na podporu finančních trhů) musí být prospekt dán k dispozici burze v elektronické formě ke zveřejnění na internetu.

Související štítky

cenný papír