Pozůstalostní důchody

Pozůstalostní důchody jsou vypláceny z důchodového systému v případě úmrtí manžela či manželky (vdovecký a vdovský důchod) nebo rodičů dítěte (sirotčí důchod).

Vdovský a vdovecký důchod - Pozůstalý má na důchod nárok, jestliže zemřelý či zemřelá pobíral/a starobní nebo invalidní důchod, nebo ke dni smrti splnil/a podmínku potřebné doby pojištění prodaný důchod, nebo zemřel/a následkem pracovního úrazu. Důchod se vyplácí po dobu jednoho roku, v zákonem daných případech i déle (např. péče o nezaopatřené dítě, péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby, dosažení věku alespoň  o 4 roky nižšího, než činí důchodový).

TIP: Výpočet vdovského a vdoveckého důchodu

Sirotčí důchod - Nezaopatřené dítě má na důchod nárok, pokud zemře rodič (osvojitel) dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů. Zemřelý musí být navíc poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo musí splňovat ke dni smrti podmínku alespoň poloviny doby pojištění potřebné pro nárok na invalidní důchod nebo splnil podmínky pro nárok na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu. Osiřelé nezaopatřené dítě má po splnění těchto podmínek nárok na sirotčí důchod po každé z výše uvedených osob.

TIP: Výpočet sirotčího důchodu