HVPI (Harmonizovaný index spotřebitelských cen)

Harmonizovaný index spotřebitelských cen se užívá k měření inflace v mezinárodním, většinou vnitroevropském srovnání. Vypočítává se podle jednotných konceptů, metod a postupů a odráží vývoj cen v jednotlivých státech, přičemž se vychází z národních spotřebitelských zvyklostí. Pro Německo přebírá výpočet Statistický spolkový úřad. Už na konci 80. let existovaly první snahy o jednotný index. Jednotná úprava ovšem chyběla, takže tyto snahy byly málo úspěšné. To se ale změnilo spolu s Maastrichtskou smlouvou. Zde pak byl vytvořen předpoklad pro harmonizaci.

HVPI zahrnuje spotřební výdaje soukromých domácností. Od konceptu národohospodářského celkového výpočtu se přitom odlišuje hlavně tím, že jsou zahrnuty výhradně soukromé výdaje, které byly skutečně realizovány. Jednotné hodnotící schéma členských zemí se ale nepoužívá. Ani zvláštnosti v národních spotřebitelských zvyklostech se nevypočítávají.

Statistický úřad Evropské unie (Eurostat) vypočítává pomocí národních HVPI indexy spotřebních cen pro Evropskou unii, pro evropskou měnovou unii a pro evropský hospodářský prostor.

Zveřejnění předběžného výsledku se děje okolo 25. měsíce zprávy, dříve než je definitivní výsledek publikován 15.dne následujícího měsíce.

Související štítky

index